Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Päivitetty: 1.10.2022

Rekisterin pitäjä Leinosen sukuseura ry

Puheenjohtaja Eija Leinonen, puheenjohtaja@leinoset.fi  

Varapuheenjohtaja Kari Härkönen, kaharkonen@gmail.com

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Jäsenrekisterinhoitaja puheenjohtaja Eija Leinonen, puheenjohtaja@leinoset.fi 

Sihteeri Jaana Sarkkinen, sihteeri@leinoset.fi

Rekisterin nimi Leinosen sukuseura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, henkilötunnukset, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot. Jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot, liittymis- ja jäsenmaksu sekä karhuamistiedot. Jäsenryhmät: kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, ainaisjäsen, varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet.  Muutoshistoria.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille tai hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavilla henkilöillä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

Rekisterin käsittelijät

Rekisterin käsittelijänä toimivat Yhdistysavain, KTMP Group Oy Ab ja Postin Jakelu Oy. Yritykset toimivat Leinosen sukuseuran lukuun. Yritykset toimivat jäsenrekisterin ja sen henkilötietojen käsittelyssä yhteisen sopimuksen ja yritystensä tietosuojaliitteen (DPA) mukaisesti

.